🏢หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาคือใคร?

🏢หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาคือใคร?

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆ ในทางการค้า อุตสาหกรรม การเกษตร การเงิน การลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัด

นอกจากนั้นยังทำหน้าที่ด้านให้คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจแก่สมาชิก ให้บริการด้านศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการค้า ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานราชการเพื่อให้การค้าระหว่างผู้ประกอบการกับทางราชการให้เป็นไปโดย ราบรื่น เกื้อประโยชน์ทุกฝ่าย ทำหน้าที่เป็นผู้แทนและเป็นปากเสียงของภาคธุรกิจเอกชนในทุกสาขาอาชีพ ในการเสนอแนะปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อหาทางแก้ไข เจรจา ต่อรอง ให้ข้อคิดเห็นกับภาครัฐและ องค์กรเอกชนต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ รวมถึงให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการ พัฒนาภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจส่วนรวมของจังหวัด และมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในปัจจุบัน คือ การมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติ ในการร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ช่วยกันขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในทุกด้านให้เป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อความเจริญมั่นคงของจังหวัดโดยส่วนรวม

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาประจำปีบริหาร 2564-2565 ได้มีวิสัยทัศน์ดังต่อไปนี้

หอการค้าเข้มแข็ง ขับเคลื่อน สู่เครือข่ายเศรษฐกิจยั่งยืนพันธกิจ

1. ประสานอย่างผู้นำ
2. เชื่อมโยงอย่างมีมิติ
3. เป็นศูนย์กลางความช่วยเหลือทุกภาคส่วน
4. สร้างโอกาสแก่สมาชิก และผู้ประกอบการ
5. โปร่งใสด้วยธรรมาภิบาล