คูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa miniTransformation Voucher)

คูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa miniTransformation Voucher)

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
มีคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini
Transformation Voucher) ซึ่งเป็นเงินให้เปล่าในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล มาใช้กับธุรกิจของผู้ประกอบการ ไม่เกิน 10,000 บาท  ต่อราย  ใช้เป็นค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน เช่น
ค่าระบบ Software
ค่าเช่าใช้บริการระบบ อย่างน้อย 6 เดือน
ค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50%

เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ เช่น ERP, CRM, HR, บัญชี, ระบบการขาย,
ระบบคลังสินค้า, POS เป็นต้น

รูปแบบการสนับสนุน:
เป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement)
คือผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายในโครงการหรือการดำเนินงานล่วงหน้าไปก่อน แล้วจึงนำส่งหลักฐานใบเสร็จการชำระเงินมาเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง
กับสำนักงานฯ

สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา

ด่วนจำนวนจำกัดเพียง 20 รายเท่านั้น
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/aFNjg4Cq5Qt9ZxNg8