การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการรองรับการเปิดเมืองต้อนรับ ผู้มาเยือน จังหวัดนครราชสีมา Korat Green Box

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการรองรับการเปิดเมืองต้อนรับ ผู้มาเยือน จังหวัดนครราชสีมา Korat Green Box
Korat Green Box
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการรองรับการเปิดเมืองต้อนรับผู้มาเยือนจังหวัดนครราชสีมา (Korat Green Box) วันที่ 6 กันยายน...
กดเพื่อรับชม

โคราช...พร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนเมือง Korat Green Box

ในวันที่ 6 กันยายน 2564

โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  คุณสุรัชสาน์ ทองมี ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทีเส็บ และในนามสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.  นายศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา   ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา คุณธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต นายเพทย์ประสาน  ชัยวิรัตนะ  ผู้อำนวยการศูนย์งานอนามัยที่ 9 นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดนครราชสีมา (NCEC) ได้ดำเนินโครงการ “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการรองรับการเปิดเมืองต้อนรับ ผู้มาเยือน จังหวัดนครราชสีมา Korat Green Box” รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการรองรับการเปิดเมืองต้อนรับ ผู้มาเยือน จังหวัดนครราชสีมา Korat Green Box” ได้จัดกิจกรรมการอบรมในรูปแบบ Hybrid ผ่าน  Application ZOOM  อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตโควิดในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนงานให้สามารถดำเนินการไปได้

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และแนวทางการเตรียมการเพื่อรองรับการเปิดเมืองเพื่อรองรับการให้บริการและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

โดยสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ สสปน. ในฐานะเป็นที่ปรึกษาและผู้ดูแลประจำภาค  โดยกิจกรรมการอบรมในวันนี้ มีหัวข้อการอบรมที่สำคัญ คือ

1.แนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไมซ์ ในการเปิดประเทศของ สสปนโดย คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ทีเส็บ

2.เปิดเมืองปลอดภัย มั่นใจด้วยมาตรฐานอนามัย Thai Stop COVID+โดย นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3.แนวทางและมาตรการด้านการดูแลความปลอดภัย ความพร้อมของจังหวัดนครราชสีมาโดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

4.การจัดทำแผนความเสี่ยง และแผนเผชิญเหตุ โดย คุณนภพรรณ นันทพงษ์ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

5.แนวทางการสานความร่วมมือและขั้นตอนการดูแลความปลอดภัยของเมืองโดย นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

6.แนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงภาคอีสานโดย คุณสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.แนวทางการเตรียมการเปิดเมืองนคราชสีมา Korat Green Box โดย คุณศักดิ์ชาย ผลพานิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และ ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ปัจจุบันประเทศไทยจะยังอยู่ในภาวะวิกฤตโควิด แต่จังหวัดนครราชสีมา   พร้อมที่จะขับเคลื่อนเมืองและบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวอีกครั้ง