ประกาศหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ข้อกำหนดขอบเขตการว่าจ้างการจัดงาน "เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ 15" THAILAND BBQ FESTIVAL @ KORAT 2022

ประกาศหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ข้อกำหนดขอบเขตการว่าจ้างการจัดงาน
"เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ 15"
THAILAND BBQ FESTIVAL @ KORAT 2022

ประกาศหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ข้อกำหนดขอบเขตการว่าจ้างการจัดงาน

"เทศกาลอาหารย่าง ณ โคราช ครั้งที่ 15"

THAILAND BBQ FESTIVAL @ KORAT 2022

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการจัดจัางการจัดงาน ได้ที่หอการค้จังหวัดนครราชสีมา (ชั้น 2) บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-4429-6121