ผลการสำรวจข้อมูล ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ของผู้บริโภคในจังหวัด นครราชสีมา ครั้งที่ 2 รอบเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2566

ผลการสำรวจข้อมูล ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ของผู้บริโภคในจังหวัด นครราชสีมา ครั้งที่ 2 รอบเดือน มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2566