ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขของชาติ นอกจากนั้นการ ประกาศ lockdown ในหลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงให้ผู้ประกอบการในทุกระดับได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา แต่ก็ยังไม่เพียงพอสิ่งที่ตามมาของสภาพปัญหานี้ คือ ข้อพิพาทต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าในทางแพ่ง หรืออาญามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นการซ้ำเติมปัญหา การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม ไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ก่อนฟ้อง)ในช่วงวิกฤตินี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะประหยัด ค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมด้วยความยินยอมของคู่กรณี เป็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นด้วยความยินยอม และยังสร้างความสัมพันธ์อันดี อันเป็นความยุติธรรมที่ยั่งยืน บัดนี้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 แล้ว โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในช่วงสถานการณ์วิกฤตนี้ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ พ่อค้านักธุรกิจ ประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา ในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ทั้งทางแพ่งและอาญา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆติดต่อสอบถามได้ที่

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา โทร 044-296121-3
หรือคุณกฤติยา 064-4847266

แบบคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา