Tagged

NCC Service

A collection of 2 posts

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
NCC Service

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ที่กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบด้านสาธารณสุขของชาติ นอกจากนั้นการ ประกาศ lockdown ในหลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดนครราชสีมาได้ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงให้ผู้ประกอบการในทุกระดับได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการช่วยเหลือเยี

ศูนย์คำปรึกษาการเยียวยา
ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง
ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม
NCC Service

ศูนย์คำปรึกษาการเยียวยา ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในพื้นที่สีแดงเข้ม

หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาการเยียวยาผู้ประกอบการ และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ ในพื้นที่สีแดงเข้มแนวทางการเยียวยาผู้ประกอบการและแรงงาน ลูกจ้าง ในมาตรา 33 รวมถึงผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดชี้แจงการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่