บันทึกความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดนครราชสีมากับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราสีมา

บันทึกความร่วมมือระหว่าง หอการค้าจังหวัดนครราชสีมากับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราสีมา

NCC NEWS : บันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราสีมา และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนากรวิวัฒน์ หอการค้าการจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราสีมา และหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

ด้วยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในทางการค้า

โดยได้เล็งเห็นประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จึงได้ประสานงานกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนขึ้นที่หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจนสำเร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้น

เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือกัน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงยุติธรรม กับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จึงแสดงเจตจำนงที่จะร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออำนวยความยุติธรรม MOU (Memorandum of Understanding) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพื่อศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

สมาชิกหอการค้าและผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและส่งแบบคำร้อง https://www.ncc.or.th/nccmediationcenter/