ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา ผลการสำรวจข้อมูล ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคในจังหวัด นครราชสีมา ครั้งที่ 1 รอบเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมา ผลการสำรวจข้อมูล ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคในจังหวัด นครราชสีมา ครั้งที่ 1  รอบเดือน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565